Chinese Baptist Church of New Orleans 新奥尔良华人浸信会 - 紐奧良華人浸信會
Wednesday, February 23, 2022
WelcomePastorsEnglish MinistryFellowshipLiving Water Bimonthly
ChurchChinese MinistryChildren's MinistryWorship in MusicResources

                                      
聚會時間 Meeting Time

                                                                         
               
             禱告會                                            活水團契                                      婦女會/福樂會 
     Prayer Meeting                         Living Water Fellowship                Women's Fellowship 
            周三晚                                               週五晚                                             周四
       Wednesdays                                        Fridays                                       Thursdays
          7:30 pm                                              7:00 pm                                       10:00 am
     聯絡: 吳國華牧師                                聯絡:林东弟兄                             聯絡: 杜良銓姊妹    
     Rev. James Ng                                  Br. Lin, Dong                           Sis. Julian Cheng             

                                                                
          
     杜蘭學生福音團契                          UNO 學生福音團契                                      粵語團契
 Tulane Student Fellowship         UNO Student Fellowship                      Cantonese Fellowship
            週五晚                                               週五晚                                           周日晚(每月一次)
           Fridays                                              Fridays                                   Sundays (Once a Month)
           6:00 pm                                             6:30 pm                                               5:30 pm
聯絡金莲锦姊妹李响姊妹                       聯絡金莲锦姊妹                                聯絡: 趙崇國弟兄  
Sis. Jin, Lianjin & Sis. Li, Xiang              Sis. Jin, Lianjin                              Br. Chiu, Shungkwok

                                     
          
                 英文團契                                         餐館團契 
       English Fellowship                     Restaurant Fellowship 
                  週五晚                                            周二晚
                  Fridays                                       Tuesdays                  
                 7:00 pm                                        10:30 pm 
         聯絡
范沙翁弟兄    
                聯絡: 余陳彩嬋姊妹    
      Br. Shapwung Valui                             Sis. IreneYu

New Orleans